Alg Skoolreelings Genl School Rules - HS BEKKER

Go to content

Main menu:

Alg Skoolreelings Genl School Rules

ALGEMEEN GENERAL

SAKGELD / POCKET MONEY
GEEN SAKGELD MAG IN DIE SKOOL OF KOSHUISREKENINGE BETAAL WORD NIE.  ONS HET ‘N KAARTFASILITEIT EN LEERDERS MAG HUL PERSOONLIKE BANKKAARTE GEBRUIK OM GELD TE ONTTREK. / NO POCKET MONEY MAY BE PAID INTO THE SCHOOL OR HOSTEL ACCOUNTS.  THE SCHOOL HAS A CARD FACILITY AND LEARNERS MAY WITHDRAW MONEY WITH THEIR PERSONAL BANK CARDS.  

SELFONE / CELL PHONES
Die skool  aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige leerder se selfoon wat verlore mag raak nie.  Soos onlangs in die koerante berig, mag die gebruik van selfone op die skoolterrein verskeie nadele inhou.  
The use of cell phones on school premises will lead to the phone being confiscated TO BE GIVEN BACK AT THE END OF THE TERM ONLY.
1  Cell phones and other electronic communication devices shall at  all times during school hours be switched off. No phone and/or  electronic device may be on "silent" or “vibrate ".
2  Students may only use their cell phones and/or electronic   communication devices before school, after school and then only  outside the school building.
3  No sms’e, what’s-
app, bbm, e-mails or similar protocol may be  used by a learner during formal teaching time, during the changing of classes or breaks. No messages can be        sent or read in this  time.
4  No student may use the cell phone and/or electronic  communication device of another student without that student’s  permission.
5  No student will be allowed to have a cell phone and/or electronic communication device in an examination room in his / her  possession.
6  No phone and/or electronic communication device may be visible
during formal teaching/during class changes/breaks.
7  If educators need to teach using cell phones and or electronic equipment learners may only use it in that class and under supervision of the educator.
8  In the hostel, learners may use cell phones, but not in the dining hall or study hall.

Any infringement of this rule will be handled by the school disciplinary system.  It will result in the confiscation of the device for six months , sim card included. The device will be stored in the school's safe. The School Management  will under no circumstances accept liability for the loss of or damage to a device on the school property, regardless the circumstance

DWELMS EN ROOK / DRUGS AND SMOKING
Indien ‘n leerder in besit van dwelms betrap word of verdink word daarvan dat hy/sy dwelms gebruik, behou die skool hom die reg om die nodige toetse te doen.  Die finansiële implikasie hiervan beloop R100.00 wat dan van die betrokke ouers/voogde verhaal sal word.  Hierdie aksie is bo en behalwe die dissiplinêre stappe wat teen die leerder geneem word. / If the school find drugs on your child or suspect your child of drug usage, the school has the right to perform the necessary tests to determine if this is the case. Parents will have to pay the R100.00 for the test and disciplinary steps will be taken if the test is positive.

Smoking is prohibited both in- and outdoors on the premises of Hoërskool Bekker.  A fine of R300.00 for smoking outdoors and R500.00 for smoking indoors will be levied.  Transgressors are exposing themselves to prosecution in terms of the law.  Regular transgressors will be asked to leave the hostel.  

GEDRAGSKODE / CODE OF CONDUCT
Baie belangrike dokument wat deur ouer/s geteken moet word alvorens u kind toegelaat sal word in die skool en koshuis, sal op die eerste dag beskikbaar wees, asook in die dagboekie./ This document is very important and needs to be signed by all parents before your child will be allowed into the hostel. It will be available when you bring your child to the hostel.

SKOOLBYWONING / ATTENDANCE
• Leerders moet asseblief nie later as 7:00
by die skool arriveer nie, sodat hulle om 7:10 reeds aangetree het vir opening.  
• Leerders wat laat by die skool arriveer (X3)
, kry debiete.
• Learners must not arrive at school later than 7:00 so they will be ready for assembly at 7:10.
• Learners that arrival late at the school (X3), get debits.

AFWESIGHEID / ABSENCE
• Indien ‘n leerder afwesig is, word verwag dat die ouers die kantoor voor 09:00 sal skakel, of ‘n brief aan die graadhoof sal rig.  Na afwesigheid moet die leerder die eerste dag wat hy/sy die skool weer besoek, ‘n brief van sy ouers aan sy/haar voogonderwyser oorhandig.  Mediese sertifikate word vereis indien ‘n leerder meer as drie dae siek was.
• Indien ‘n leerder afwesig is tydens geskeduleerde toetse of  eksamen, moet ‘n mediese sertifikaat ingegee word.
• Skoolbywoning word op getuigskrifte aangedui.
• If a student is absent, it is expected that the parents will phone the office
before 09:00, or a letter to the head of the grade.
Medical certificates are required if a student is sick more than three days.
• If a student is absent during scheduled tests or examinations, a medical certificate must be
submitted.
• Attendance will be indicated
on their testimonials. 
Back to content | Back to main menu