Genl Info & Appl forms - HS BEKKER

Go to content

Main menu:

Genl Info & Appl forms

KOSHUIS HOSTEL

HOE OM AANSOEK TE DOEN VIR KOSHUISPLASING?

TREK DIE AANSOEKVORM AF UIT DIE ONDERSTAANDE LYS.


OUERS MOET ASSEBLIEF BLADSYE 1-3 VAN AANSOEK VOLTOOI.


BLADSY 4
MOET DEUR U KIND SE HUIDIGE SKOOLHOOF VOLTOOI WORD WAAR HY/SY TANS OP SKOOL IS.

3 MAANDE SE BANKSTATE MOET ASSEBLIEF DIE AANSOEK VERGESEL.


FAKS NA 014 577 5939.
E-POS na tanya@hsbekker.co.za

HOW TO APPLY FOR HOSTEL ACCOMMODATION?

DOWN LOAD THE APPLICATION FORM FROM THE LIST BELOW.


PARENTS MUST PLEASE
COMPLETE PAGES 1-3


PAGE 4
OF THE APPLICATION FORM MUST BE COMPLETED BY THE PRESENT PRINCIPAL WHERE YOUR CHILD IS ATTENDING SCHOOL.

3 MONTHS BANK STATEMENTS MUST PLEASE ACCOMPANY YOUR APPLICATION


FAX BACK TO THE SCHOOL AT 014 577 5939
.
MAIL TO tanya@hsbekker.co.za

Wat om saam te bring na die koshuis en algemeen
What to bring with to the hostel and general


Each learner must bring a lock for his/her cupboard, but preferably not a combination lock.


Alle naweke is verpligte uitnaweke vir die jaar 2015/2016, tensy daar aan sportaktiwitiete deelgeneem word op Saterdae.
Children are not allowed to stay in the hostel during weekends, except on Friday evenings, if their sport teams participate on Saturdays.

We require 4 ID photos to be brought with on the day of enrolment, as well as a certified copy of his/her birth certificate.

Elke leerling in die skool word verplig om aan een winter- en een somersport deel te neem.
Each learner at our school have to participate in at least one winter and one summer sport.

Learners must provide their own bedding, pillows, duvets and towels.  Own curtains can also be brought to make the room as homely as possible.

Met die dag van inskrywing moet ‘n rapport en oorplasingskaart saamgebring word.
We need the last report card and transfer card on the day of enrollment.

Mugs and small rugs can be brought with, but is not compulsory.

Indien leerlinge enige medikasie neem (bv. Allergieë, ens) MOET hulle asseblief onthou om dit saam te bring.  Basiese medikasie moet voorsien word, byvoorbeeld, Hoofpynpille, koorsmedikasie, naarheid, diaree ens.
Basic medication such as tablets for headache, nausea, diarea and stomach ache will be available at the hostel and school. If your child takes any other medication, you need to bring it along.

No weapons, knives, liquor and/or forbidden substances are allowed.  If we suspect a learner to be in possession of the above, they will be searched and a charge made against them at the SAPS.  These transgressions are viewed in a very serious light.

Vandalisme en aanranding (bakleiery) word ook met die nodige erns hanteer.
Vandalism and assult (fighting)are deemed as serious.


Deposito vir Koshuis 2016 / Deposit for Hostel 2016
Ons herinner al die ouers van huidige koshuis-leerders om asseblief hul deposito's
vir 2016 te betaal om hul plek te verseker.
R2000 deposito per leerling.

We remind all parents of current hostel students to please pay their deposit
for 2016 to secure their place for 2016.
R2000 deposit per learner

Koshuisleerling Pakket
2016

2016: R43 000.00 P.J.
(SKOOLFONDS INGESLUIT)

BETALINGS MET REGISTRASIE:
DEPOSITO : Alle grade : R2 000.00

Kwartaalbetalings:
1ste Kwartaal= 11 Januarie: R14 350.00
2de Kwartaal = 5 April: R14 350.00
3de Kwartaal = 18 Julie: R14 300.00

BANKBESONDERHEDE
NAAM: HOËRSKOOL BEKKER
BANK: ABSA
REKENING NOMMER: 310-390-607
TAKKODE: 632005
TJEKREKENING

Hostel Pupil Package
2016

2016: R43 000.00 P.A.
(SCHOOL FEES INCLUDED)

PAYMENT WITH REGISTRATION:
DEPOSIT: All grades : R2 000.00

Term Payments:
1st Term = 11 January: R14 350.00
2nd Term = 5 April: R14 350.00
3rd Term = 18 July: R14 300.00

BANKING DETAILS
NAME: HOËRSKOOL BEKKER
BANK: ABSA
ACCOUNT NO.: 310-390-607  
BRANCH CODE: 632005
CHEQUE ACCOUNT

 
Back to content | Back to main menu